ข่าวงานบริการวิชาการ

ข่าวงานบริการวิชาการ (10)

ดาวโหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ มจพ.ระยอง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน มจพ. ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 บุคลากรจะขอบัตร

อนุญาตติดรถยนต์ได้เฉพาะตนเอง บิดามารดา และคู่สมรส อนุญาต 1 คนต่อ 1 คัน เท่านั้น

เอกสารที่ต้องแนบประกอบการขอบัตรอนุญาตจอดรถ ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนรถ ที่ระบุชื่อผู้ครอบครองเป็นของตนเอง บิดา มารดา และคู่สมรส

2. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีรถเป็นคู่สมรส)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีรถเป็น บิดา มารดา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

หมายเหตุ

- กรณียกเลิกการใช้รถที่ขอบัตรอนุญาต ให้ส่งคืนบัตรอนุญาตเก่าก่อนขอบัตรใหม่

- กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด ให้ทำบันทึกแจ้งให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะทราบก่อนขอบัตรใหม่

 

 

หมายเหตุ

1. อาจารย์พิเศษ / พนักงานพิเศษ จะขอบัตรอนุญาตติดรถยนต์ได้เฉพาะตนเอง บิดามารดา และคู่สมรส

เท่านั้น อนุญาต 1 คนต่อ 1 คัน (บัตรอนุญาตมีอายุ 1 ปี)

2. สำเนาทะเบียนรถ ที่ระบุชื่อผู้ครอบครองเป็นของตนเอง บิดา มารดา และคู่สมรส

3. สำเนาคำสั่งจ้าง หรือสำเนาหนังสือเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ

4. ห้ามนำรถยนต์ มาจอดค้างคืนไว้ภายในมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

5. เมื่อมีการยกเลิกใช้รถคันดังกล่าว โปรดกรุณาแจ้งโดยตรงที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม)

 

 

หมายเหตุ

1. นักศึกษาปริญญาโท/ เอก จะขอบัตรอนุญาตติดรถยนต์ได้เฉพาะตนเอง บิดามารดา และคู่สมรส

เท่านั้น อนุญาต 1 คนต่อ 1 คัน (บัตรอนุญาตมีอายุ 1 ปี)

2. สำเนาทะเบียนรถ ที่ระบุชื่อผู้ครอบครองเป็นของตนเอง บิดา มารดา และคู่สมรส

3. สำเนาบัตรนักศึกษา

4. ห้ามนำรถยนต์ มาจอดค้างคืนไว้ภายในมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

5. เมื่อมีการยกเลิกใช้รถคันดังกล่าว โปรดกรุณาแจ้งโดยตรงที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม)

 

Master plan2016 redline2

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก มจพ.วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ลิ้งด้านล่าง (Download attachments:)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก มจพ.วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2559

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

วารสารออนไลน์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

01

01 วารสารวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.

http://web.eng.ubu.ac.th/~seminar/research/Journal/3_1.php

02

02 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://researchs.eng.cmu.ac.th/?name=journal

03

03 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SwuENGj/index

04

04 วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์

http://tej.engr.tu.ac.th/index.htm

05

05 วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://web2.eng.nu.ac.th/nuej2012/index.php

06

06 Engineering Journal

http://engj.org/index.php/ej

07

07 KKU Engineering Journal

http://www.tci-thaijo.org/index.php/kkuenj/index

วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

08

08 วารสารนโยบายพลังงาน

http://www.eppo.go.th/vrs/

09

09 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/index

10

10 วารสารวิทยาศาสตร์ บูรพา

http://www.sci.buu.ac.th/ebooks/?page_id=7

11

11 วารสารวิทยาศาสตร์ มข

http://scijournal.kku.ac.th/issue

12

12 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/index

13

13 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

http://www.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl

14

14 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.tstj.research.tu.ac.th/Browse_Issues.html

15

15 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://research.msu.ac.th/journal/?page_id=7132

16

16 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800000483

17

17 วารสารสิ่งแวดล้อม

http://www.eric.chula.ac.th/journal/ej/

18

18 Chiang Mai Journal of Science

http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/

19

19 Environment and Natural Resources Journal

http://www.ennrjournal.com/volume.htm

20

20 NU. International Journal of Science

http://www.sci.nu.ac.th/sciencejournal/index.php/journal/index

21

21 Songklanakarin Journal of Science and Technology

http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/back_issues.php

22

22 Thai Journal of Science and Technology

http://www.tci-thaijo.org/index.php/tjst/index

วารสารทางด้านบริหารธุรกิจ

23

23 วารสารธุรกิจปริทัศน์

http://bahcu.com/ojs/index.php/ba/index

24

24 วารสารนักบริหาร

http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal.php

25

25 วารสารบริหารธุรกิจ

http://www.jba.tbs.tu.ac.th/

26

26 วารสารวิชาชีพบัญชี

http://www.jap.tbs.tu.ac.th/

27

27 วารสารบริหารธุรกิจนิด้า

http://mba.nida.ac.th/th/business-journal.html

28

28 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

http://www.mbs.mut.ac.th/journal/

การตั้งค่าไวไฟ @KMUTNB

download

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com