แบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ มจพ.ระยอง

ดาวโหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ มจพ.ระยอง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน มจพ. ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 บุคลากรจะขอบัตร

อนุญาตติดรถยนต์ได้เฉพาะตนเอง บิดามารดา และคู่สมรส อนุญาต 1 คนต่อ 1 คัน เท่านั้น

เอกสารที่ต้องแนบประกอบการขอบัตรอนุญาตจอดรถ ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนรถ ที่ระบุชื่อผู้ครอบครองเป็นของตนเอง บิดา มารดา และคู่สมรส

2. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีรถเป็นคู่สมรส)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีรถเป็น บิดา มารดา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

หมายเหตุ

- กรณียกเลิกการใช้รถที่ขอบัตรอนุญาต ให้ส่งคืนบัตรอนุญาตเก่าก่อนขอบัตรใหม่

- กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด ให้ทำบันทึกแจ้งให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะทราบก่อนขอบัตรใหม่

 

 

หมายเหตุ

1. อาจารย์พิเศษ / พนักงานพิเศษ จะขอบัตรอนุญาตติดรถยนต์ได้เฉพาะตนเอง บิดามารดา และคู่สมรส

เท่านั้น อนุญาต 1 คนต่อ 1 คัน (บัตรอนุญาตมีอายุ 1 ปี)

2. สำเนาทะเบียนรถ ที่ระบุชื่อผู้ครอบครองเป็นของตนเอง บิดา มารดา และคู่สมรส

3. สำเนาคำสั่งจ้าง หรือสำเนาหนังสือเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ

4. ห้ามนำรถยนต์ มาจอดค้างคืนไว้ภายในมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

5. เมื่อมีการยกเลิกใช้รถคันดังกล่าว โปรดกรุณาแจ้งโดยตรงที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม)

 

 

หมายเหตุ

1. นักศึกษาปริญญาโท/ เอก จะขอบัตรอนุญาตติดรถยนต์ได้เฉพาะตนเอง บิดามารดา และคู่สมรส

เท่านั้น อนุญาต 1 คนต่อ 1 คัน (บัตรอนุญาตมีอายุ 1 ปี)

2. สำเนาทะเบียนรถ ที่ระบุชื่อผู้ครอบครองเป็นของตนเอง บิดา มารดา และคู่สมรส

3. สำเนาบัตรนักศึกษา

4. ห้ามนำรถยนต์ มาจอดค้างคืนไว้ภายในมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

5. เมื่อมีการยกเลิกใช้รถคันดังกล่าว โปรดกรุณาแจ้งโดยตรงที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม)

 

Master plan2016 redline2

Last modified on Thursday, 06 October 2016 09:54

Download attachments:

การตั้งค่าไวไฟ @KMUTNB

download

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com