TON 9824

TON 9809

1) ประวัติและพัฒนาการ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ปี พ.ศ. 2502 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน

ทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับ

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ฉบับแรกในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2502

ปี พ.ศ. 2507 กระทรวงศึก ษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ ขึ้นเป็น

“ วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ” ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507

ปี พ.ศ. 2514 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ให้รวมวิทยาลัยเทคนิค

พระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อจัดตั้ง

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง และได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” ให้เป็น

สถาบันการศึกษาและวิจัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ

ศึกษา ทำการวิจัยให้บริการวิชาการและส่งเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 วิทยาเขต วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า

“ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ ”

ปี พ.ศ. 2517 มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็น

ส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517

ปี พ.ศ. 2524 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

เพื่อการศึกษาด้านเทคนิค (สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2524

ปี พ.ศ. 2529 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2529 โดยให้แยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ออกเป็นสถานศึกษา 3 แห่ง เพื่อความคล่องตัวในการ

บริหารงานของแต่ละสถาบัน วิทยาเขต พระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า “ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ”

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิค

นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูช่างและผู้บริหารในสถาบันการศึกษา ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง

ความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ

ปี พ.ศ. 2538 สถาบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี ในนาม “ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ”มีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้นที่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ปี พ.ศ. 2550 มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปลี่ยนสถานภาพเป็น

“ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ” เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่

อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะคำนึงถึงความ

เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ

การตั้งค่าไวไฟ @KMUTNB

download

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com